Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Při spolupráci s HYDROMA, spol. s r. o., nám svěřujete své osobní údaje. Děláme vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je inodo s.r.o., se sídlem Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov, IČ: 02025299, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109827 (dále jen: „správce“).

3. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov, Česká republika email: info@inodo.cz

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 5. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na všechny zákazníky, dodavatele a odběratele správce a taky na kohokoli jiného, kdo správce kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace. Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb správce nebo pro něho poskytují služby, subdodávky nebo jsou v jiném smluvním vztahu se správcem.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a zejména při těchto příležitostech: • při uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi (např. vyplněním objednávkového formuláře); • údaje, které nám poskytnete v průběhu realizace zakázky; • pokud správce kontaktujete a poptáváte nebo nabízíte dodávky svých služeb nebo zboží. • které získal z jiných zdrojů, zejména při těchto příležitostech: • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace správce nezbytně potřebuje na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech; • z našich kamerových záznamů umístěných v provozovně; • informace o návštěvách na našich webových stránkách díky souborům cookies, pokud jste si na svém zařízení povolili jejich zpracování; • informace, které správce obdržel od třetích osob, jako na příklad Vašich rodinných příslušníků, zaměstnavatelů, spolupracovníků nebo obchodních partnerů, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci zakázky.

2. Správce může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

III. Účel zpracování osobních údajů

1. Správce využívá shromážděné údaje k těmto účelům: • Ochrana majetku a ochrana práv třetích osob

Máme zájem na tom, abychom chránili majetek a naše stejně jako práva třetích osob.

Za tímto účelem jsou prostory provozovny správce zabezpečeny kamerovým systémem.

Pokud nás přijdete navštívit v naší provozovně a přihodí se jakýkoliv bezpečnostní incident, můžeme za účelem ochrany majetku a ochrany práv správce nebo třetích osob zpracovávat záznam z kamerového systému. Vaše údaje využíváme výhradně za uvedeným účelem a dále je nijak nezpracováváme.

• Uzavírání, změna a ukončování smluv Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

• Oslovování pro spolupráci Údaje užíváme pro poptávání služeb a produktů od různých dodavatelů. Máme přitom za to, že tímto nezasahujeme do Vašeho soukromí. Pokud by Vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

• Obchodní činnost Údaje užíváme pro samotnou realizaci a evidenci zakázek, pro komunikaci se zákazníky, odběrateli a dodavateli.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku a splnit veškeré naše smluvní povinnosti.

• Vedení účetnictví Údaje využíváme k vystavování faktur a vedení účetnictví.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

• Marketing Vaše osobní údaje užíváme za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud jste nám k tomu udělili dobrovolný souhlas, po dobu pěti let, nebo pokud jsme s Vámi ve smluvním vztahu, neboť důvodně předpokládáme, že máte o informace a novinky jako zákazníci správce zájem. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

• Nábor nových zaměstnanců Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše údaje využívat pro obsazení nové pracovní pozice.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.

• Soudní řízení a obrana právních nároků Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se správcem, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Pokud není uvedeno v konkrétních případech jinak, správce uchovává Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. Správce Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále). 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 3. Pokud to umožňuje zákon, může si správce některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech: • pokud s Vámi správce řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok; • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě; • pokud takové údaje správce potřebuje k legitimním obchodním účelům.

V. Příjemci osobních údajů

1. Správce může Vaše osobní údaje sdílet: a. S našimi obchodními partnery Správce může poskytovat údaje svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuje, například aby vám mohly poskytnout služby nebo dodat zboží při realizaci Vaší zakázky, které správce sám neumí.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni obchodní partneři správce jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

b. Z právních důvodů nebo v případě sporů Správce může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

• s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku správce nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním služeb nebo obchodní spoluprací se správcem dojde ke sporům;

• s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem správce nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

c. S vaším souhlasem Správce může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.

VI. Vaše práva

1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva: a. Přístup k Vašim údajům Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

b. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se správcem k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

c. Omezení zpracování Pokud máte za to, že:

• zpracováváme Vaše nepřesné údaje, • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat, • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení, • již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by Vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

d. Přenositelnost údajů Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

e. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít jakýchkoli kontaktních údajů správce, a pokud se jedná o souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím e-mailu, můžete se z odběru odhlásit potvrzením odhlášení se z odběru podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

f. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.