Nákupní řád

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které jsou připojeny ke kupní smlouvě nebo jsou stranám známy na stránkách www.inodo.cz

Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem plnění. V pochybnostech se má zato, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zasílána poštou nebo tentýž den.

Kupující je svým návrhem vázán po dobu 8 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak smlouva nevzniká.

Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 8 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

KUPNÍ CENA

Cena zboží se sjednává jako cena smluvní nedohodnou-li se obě strany jinak. Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo sjednáním ceny v kupní smlouvě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání zaplatit odstupné ve výši skutečných nákladů, nejméně však 30 % z ceny zboží bez DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji email na emailovou adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.

Kupující je povinen uhradit fakturu do 14 dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu sjednaném ve smlouvě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li uzavřena kupní smlouva v písemné formě, platí dlužník úroky z prodlení stanoveném právním předpisem (§ 1802 NOZ).

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho zaplacení. Prodávající je povinen dodat zboží ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost (§1915 NOZ). Způsob dodání zboží náleží prodávajícímu (§1926 NOZ).

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V souladu s ust. § 1751 odst. 1 NOZ mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží inodo s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.